ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาวศันสนีย์ ฉิมโฉม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ก.พ. 58 ทัศนศึกษา...มาม๊ะกับตาวิเศษ อนุบาลปีที่ 3

ชุดพละ
06 ก.พ. 58 ทัศนศึกษา...มาม๊ะกับตาวิเศษ อนุบาลปีที่ 1-2

ชุดพละ
20 ก.พ. 58 นิทรรศการ...โครงการถั่วฝักยาว

ชุดนักเรียน
23 ก.พ. 58 นิทรรศการ...โครงการรถไฟ

ชุดนักเรียน
25 ก.พ. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 ทดสอบความรู้สาระเรื่อง...สิ่งต่างๆรอบตัว

ชุดนักเรียน
18 พ.ค. 58 ถึง 30 พ.ค. 58 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2558

18 พ.ค. 58 นิทานต้อนรับวันเปิดเทอม...

18 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

18 พ.ค. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

23 พ.ค. 58 ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558

28 ก.ย. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 ทดสอบความรู้ ภาคเรียนที่ 1 / 58
02 ต.ค. 58 วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 / 58
23 ต.ค. 58 หยุดวันปิยมหาราช
24 ต.ค. 58 ถึง 25 ต.ค. 58 กิจกรรม...แข่งขันเชียร์ลีดดิ้งประจำประเทศไทย
ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
02 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
02 พ.ย. 58 ถึง 16 พ.ย. 58 ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 58